داستان یک مناقشه بزرگ: آیا یولی اشتک دروغ گفت؟

نویسنده: مسعود فرح بخش