کوه تور ؛ پرشیب ترین کوه دنیا

نویسنده: مسعود فرح بخش