نوشته‌ها

داستان یک مناقشه بزرگ: آیا یولی اشتک دروغ گفت؟

مرگ در کوهستان مقدس نیست؛ تراژدی است