مرگ در کوهستان مقدس نیست؛ تراژدی است

نویسنده: مسعود فرح بخش