قانون کلی در مواجهه با حیوانات در طبیعت

نویسنده: مسعود فرح بخش