یتی ؛ افسانه ای در کوه های هیمالیا

نویسنده: مسعود فرح بخش