هرمی درخشان در رشته کوه راکی

نویسنده: مسعود فرح بخش